Nacházíte se:
O prodeji > obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro internetový obchod Luboš Bazala - pracovniodev.cz, IČ: 60404663

Základní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží, které je monžé zakoupit na internetovém obchodě pracovniodev.cz (dále jen zboží). Výjimky z Všeobecných obchodních podmínek lze uplatňovat pouze na základě uzavřené smlouvy.    

2) Kupující, který je podnikatelem, je povinen předložit prodávajícímu úřední doklady o právní subjektivitě (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, osvědčení o registraci) a tyto údaje průběžně aktualizovat.

Cenové a platební podmínky, čas plnění

1) Ceny uvádí prodávající v aktuálním ceníku na dané období. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostraně ceny měnit. Pro objednávky je vždy platná cena v okamžiku uzavření objednávky.

2) Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího nebo uzavřených kupních smluv. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • obchodní firma kupujícího
  • IČ a DIČ, pokud je plátcem DPH
  • adresa sídla, případně doručovací adresa, pokud je odlišná od adresy sídla
  • telefonní kontakt
  • emailový kontakt
  • způsob dopravy
  • vymezení objednaného zboží

Objednávka se považuje za přijatou ve chvíli, kdy obsahuje základní náležitosti. Od tohoto okamžiku pak počíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Prodávající si dále vyhrazuje právo potvrzení nebo odmítnutí objednávky. Objednávka považována za přijatou v okamžiku potvrzení objednávky. Potvrzení musí obsahovat odsouhlasenou cenu a termín dodání.

3) Termín plnění se sjednává standardně maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od koupě sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí.

4) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním zboží v hotovosti nebo proforma fakturou v případě, kdy zboží není skladem a je pro kupujícího prodávajícím objednáváno nebo upravováno na míru. Pokud si kupující s prodávájícím dohodnou, je možné uhradit cenu za zboží fakturou se splatností. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.

5) Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti (spotřebitel), má právo na vrácení zboží nakoupeného formou dálkového prodeje, a to do 14ti dnů od data prodeje. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prokázat předložením prodejního dokladu.Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté, v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího nakoupil. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn zboží odmítnout.

6) V případě neoprávněně vráceného zboží za podmínek v předchozím odstavci 5, je spotřebitel povinen zaplatit náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět spotřebiteli, a dále zaplatit prodávajícímu vzniklé organizační náklady spojené s manipulací zboží ve skutečně vzniklé výši.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.